Przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw indywidualnych na terenach nieskanalizowanych.

Oczyszczanie odbywa się w osadniku gnilnym (wyposażonym w filtr doczyszczający) oraz w współpracującym z nim drenażu rozsączającym. Prawidłowa eksploatacja zapewnia odprowadzanie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych.

Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków jest kombinacją metody mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej i tlenowej. w osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń w ściekach oraz fermentacji w warunkach beztlenowych. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są poprzez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. W złożu rozsączającym ścieki są oczyszczane w wyniku procesów biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te dokonują rozkładu zanieczyszczeń na stałe i gazowe produkty nieorganiczne. Oczyszczalnia jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym należy jedynie raz na rok dokonać kontroli stanu filtra i jego przepłukanie oraz kontroli poziomu osadu z ewentualnym opróżnieniem.

Warianty wykonania oczyszczalni drenażowych

  • Przekrój oczyszczalni z tradycyjnym drenażem rozsączającym

schemat-oczyszczalni-drenazowych

  • Przekrój oczyszczalni z tunelami rozsączającymi

schemat_oczyszczalni tunelowych Inte-tunel

  • Przekrój oczyszczalni z drenażem rozsączającym w nasypie

schemat3

Wybór wariantu montażu oczyszczalni jest uzależniony od poziomu wód gruntowych oraz od powierzchni działki.